Samyamindra Seer plants Shami Vruksha marking the end of Chathurmasa Vratha

News Karnataka

Samyamindra Seer plants Shami Vruksha marking the end of Chathurmasa Vratha

Samyamindra Seer plants Shami Vruksha marking the end of Chathurmasa Vratha

Media Release   ¦    Sep 28, 2018 12:24:34 PM (IST)

Samyamindra Seer plants Shami Vruksha marking the end of Chathurmasa Vratha-1

Tirumala: Shami Vruksha was planted at Tirumala Shree Kashi Math in the divine hands of Kashi Matadhipathi Shrimad Samyamindra Tirtha Swamiji on the auspicious day of Mrathika Visarjana of Vilambi nama Samsvathsara Bhadrapada Masa Chathurmasa Vratha. This marks the end of the Chathurmasa Vratha.

More Images
Samyamindra Seer plants Shami Vruksha marking the end of Chathurmasa Vratha
Samyamindra Seer plants Shami Vruksha marking the end of Chathurmasa Vratha